Privacybeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze privacyverklaring is opgesteld door het Centrum voor Onderwijs en Zorg (CvOZ), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74378023. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevensverwerking door CvOZ. CvOZ verwerkt persoonsgegevens door gebruik van het online cliëntendossier van Zilliz via verwerking op onze website www.cvoz.nl en onze e-mailadressen.

1. Definities
-Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
-Cookiebeleid: dit cookiebeleid.
-Gebruiker: iedere gebruiker van de website.
-Cliënt: personen die zich aanmelden / zijn aangemeld bij CvOZ. (Volwassenen, verzorger(s)
en/of kind, ouder(s) en/of kind, leerling en/of (medewerkers van een) school, de gemeente,
het samenwerkingsverband of enige andere betrokken instelling).
-Zilliz: het online cliëntdossier van CvOZ dat gebruikt wordt voor interne communicatie,
afspraakbeheer, verslaglegging, kwaliteitscontrole en facturatie.
-Website: www.cvoz.nl
-AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 in werking is
getreden.

2. Algemeen
CvOZ respecteert de privacy van haar gebruikers en cliënten en behandelt en beveiligt de
persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de AVG aan ons stelt. Door uw persoonsgegevens te verstrekken via onze website gaat u ermee akkoord dat CvOZ uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten geleverd door CvOZ.

3. Persoonsgegevens en onze dienstverlening
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze
website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door persoonlijk contact verkregen zijn en/of
door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U verstrekt ons uw
persoonsgegevens door informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen, of door uw contactgegevens achter te laten op onze website.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
CvOZ verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst die tot stand komt door het invullen van het aanmeldingsformulier en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam van cliënt en/of aanmelder.
-Adresgegevens van cliënt en/of aanmelder.
-Geboortedatum cliënt en/of aanmelder.
-Geboorteplaats cliënt en/of aanmelder.
-Telefoonnummers cliënt en/of aanmelder.
-E-mailadres cliënt en/of aanmelder.
-Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding dan wel hulpvraag van de cliënt.
-Bankrekeningnummer (IBAN).
-Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen /geobserveerd.
-IP-adres.
-Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan CvOZ.
-Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de verantwoordelijk zorgcoach van CvOZ de administratieve- en medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de cliënt en/of aanmelder vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de begeleiding moet onder alle
omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast de zorgcoach ook de alle andere
personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is toegang tot de persoonsgegevens. Indien cliënt is doorverwezen door de gemeente, wordt ook de gezinscoach op de hoogte gebracht van de (voortgang) van de geboden ondersteuning. Ouders(s) of verzorger(s) zijn niet gehouden hier medewerking aan verlenen, zij kunnen hun bezwaren omtrent het delen van gegevens kenbaar maken aan de aan hen toegewezen zorgcoach.

5. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens
CvOZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om contact op te kunnen nemen met cliënt (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
-Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst ter uitvoering van de door ons
geleverde diensten;
-Voor het uitvoeren van onze verkoopadministratie;
-Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om u te informeren over wijzigingen en
aanvullingen in onze dienstverlening.
CvOZ zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hierboven aangegeven.

6. Hoe lang bewaart CVOZ persoonsgegevens?
CvOZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen genoemd onder 5 te realiseren. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van drie maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij CvOZ op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. Cliëntgegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal twee jaar na het laatste moment waarop cliënt gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van CvOZ.
Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de
belastingdienst bewaard.

7. Persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van onze diensten worden persoonsgegevens van cliënt, aanmelder en/of
betrokken derden opgevraagd door de betrokken medewerkers van CvOZ. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

8. Websites derden
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. CvOZ draagt geen
verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

9. Gegevens verstrekken aan derden
CvOZ zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door CvOZ voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). CvOZ heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Eveneens kan CvOZ op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

10. Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden
CvOZ stelt uw gegevens nimmer ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik.

11. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens
De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker zich wenden tot CvOZ via info@cvoz.nl.

12. Cookies
De website van CvOZ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op een desktop, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
-Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.
-Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten mogelijk te maken.
-Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door CvOZ verzamelde gegevens gebruiken wij, in overeenstemming met de wet en op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.
De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U
kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

13. In kaart brengen website bezoek
Op de website van CvOZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden geanonimiseerd. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CvOZ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

14. Google Analytics
CvOZ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CvOZ in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus
verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar
servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CvOZ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

15. Beveiligen
CvOZ neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CvOZ gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke digitale dossier. Deze gegevens zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. We werken met veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van uw gegevens. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.

16. Wijziging van deze privacyverklaring
CvOZ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 

Scroll naar boven